Πιερία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

 Προκειμένου ο Δήμος να απασχολήσει δέκα τρεις (13) υδρονομείς αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2019 σύμφωνα με την αρίθ.35/2019  (ΑΔΑ:ΨΡΖΡΩ1Π-Λ0Γ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κ α λ ε ί  τους ενδιαφερόμενους

όπως από 12-03-2019 μέχρι και τις 21-032019 υποβάλλουν αιτήσεις στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο) και στο γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος και να προσκομίσουν επίσης:  1.-Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώα του Δήμου. 2.-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι γνωρίζουν καλή ανάγνωση και γραφή.  Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 283/15-4-1957 Β.Δ. (ΦΕΚ αρίθ.60/τ.Α’/15-4-57) καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 με την οποία συμπληρώθηκε η παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012. 

              Ο Δήμαρχος  

      Ευάγγελος Β. Λαγδάρης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης